joomla templates top joomla templates template joomla

Zamiast wpłacić 49 mln zł na konto Szpitala radni zdecydowali przejąć 300 mln zobowiązanie. To świadoma decyzja radnych i Prezydenta spowodowała wdrożenie programu naprawczego

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz publicystyczny

Regionalna Izba Obrachunkowa wezwał miasto do opracowania programu naprawczego. Ta decyzja jest jednak tylko następstwem prawnym wcześniejszych decyzji radnych i Prezydenta, a dokładniej brakiem wpłaty 49 mln na konto grudziądzkiego Szpitala, na którego likwidację Rada nie wyraziła zgody, decydując równolegle  i godząc się  na przejęcie zobowiązań lecznicy w kwocie 300 mln, czego następstwem jest  niemożność spełnienia relacji zapisanych w ustawie o finansach publicznych - a więc utratą płynności  - co wiąże się z zaprzestaniem wykonywania ustawowych zadań publicznych przez Miasto Grudziądz.
 
 
15 października RIO wezwało Miasto Grudziądz do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. 24 października radni Rady Miejskiej głosami SLD, PO i Obywatelskiego Grudziądza przyjęli program naprawczy, którego pierwsze decyzje uderzyły już w kieszenie mieszkańców Grudziądza, a którego pełne skutki mieszkańcy poznają dopiero w nadchodzących miesiącach. 
 
Decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej wynikała z wcześniejszych decyzji podjętych głosami radnych. 
 
- Pomimo zaplanowania w budżecie Miasta poniesienia wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miasto nie wykonało tego obowiązku rok w kwocie 48.992.709,00 zł -
 
 
Brak wpłaty na konto placówki medycznej straty z lat poprzednich wymusił na Radzie kolejne decyzje, które były tylko następstwem „Planu Glamowskiego”, który zakładał niewpłacanie straty Szpitala, pozyskanie kredytu, oraz środków z PFR.
 
-  W związku z brakiem pokrycia straty Regionalnego Szpitala w terminie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, gmina-miasto Grudziądz zobowiązana była do zmiany formy organizacyjno-prawnej z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na spółkę kapitałową lub podjąć uchwałę przez Radę Miejską Grudziądza o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Po upływie wskazanego terminu powinna zostać wszczęta procedura likwidacyjna - 
 
Radni w drodze uchwały zdecydowali o przekształceniu, odrzucając sama likwidację Szpitala, co nie jest jednak do końca przesądzone. W przypadku braku dotrzymania terminów zgodnie z przepisami wystosowane zostanie zarządzenie zastępcze w drodze nadzoru, tak więc sama likwidacja Szpitala nie jest przesądzona, a dokładnie brak likwidacji. 
 
Jak informowała Regionalna Izba Obrachunkowa w piśmie:
 
- Zobowiązania Szpitala wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą łącznie 434 908 879,51 zł i wzrosły od początku br. o kwotę 11 966 633,77 zł. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 290 682 418 zł, a zobowiązania wymagalne wynoszą 82 221 336,57 zł. -
 
Decyzja Rady wyrażająca chęć przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę kapitałową spowodowała jednak kolejne następstwa prawne. Jak informuje RIO uchwała ta ma bezpośredni związek z przyjętym przez organ stanowiący programem naprawczym Szpitala, w ramach którego, przy zapewnieniu wzrostu przychodów Szpitala:
 
- Miasto będzie zobowiązane do przejęcia jeszcze w br. zobowiązań Szpitala w kwocie ok. 280 - 300 mln zł, a warunkiem prowadzenia działalności przez Szpital będzie pozyskanie kredytu restrukturyzacyjnego w kwocie 125-165 mln zł. -
 
 
 
Jeżeli Grudziądz przejmie zobowiązań Szpitala zarówno na skutek likwidacji – wtedy jest to kwota 434 908 879,51 zł - lub przekształcenia – kwota wyniesie wtedy około 300 mln - zdaniem  RIO istnieje realne zagrożenie niespełnienia relacji określonych przepisami o finansach publicznych oraz zaprzestania wykonywania ustawowych zadań publicznych przez Miasto Grudziądz. W związku z powyższym to nie kto winny, ale: 
 
- Prezydent Grudziądza poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy o występującym obecnie braku możliwości uchwalenia budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Ponadto Prezydent Grudziądza wskazał na ryzyko utraty płynności budżetu w 2019 r. wynikające z niezrealizowania miedzy innymi zakładanych dochodów majątkowych, co może spowodować trudności w regulowaniu zaciągniętych przez gminę-miasto Grudziądz zobowiązań -
 
RIO po zapoznaniu się z dokumentami oceniła, że wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 61.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach komunalnych Grudziądza - mowa o „Planie Glamowskiego” i Sprzedaży PFR akcji Wodociągów - jest wysoce nieprawdopodobne w 2019 r. Dodajmy tutaj, że „Plan Glamowskiego” ma znaczne opóźnienia, nie mieści się wedle wcześniej zaprezentowanych terminów.
 
- We wrześniu miała być sfinalizowana sprzedaż 49% udziałów wodociągów, a mamy już listopad. W Październiku lub listopadzie miała też wedle planów być pozyskany kredyt, a dopiero co Holding został wpisany do KRS, dodajmy, że miało to nastąpić już w lipcu, a jest listopad - 
 
Wedle przekazanego RIO WPF w latach 2021 - 2023 nie zostanie przez Grudziądz spełniona relacja dotycząca obsługi zadłużenia w 2020 roku:
 
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi kwotę (-) 291 500 657,89 zł. -
 
W związku z powyższym RIO wezwało Gminę Miasto Grudziądz do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej.
 
- Prezydent Grudziądza potwierdził, że ma świadomość, że brak pokrycia straty oraz będące tego skutkiem działania prowadzące do oddłużenia Szpitala skutkuje zagrożeniem wykonywania zadań publicznych -
 
 
Wezwanie do wdrożenia programu naprawczego było następstwem świadomych decyzji władz Grudziądza i prawdopodobnie Radnych, oczy zresztą wspominał sam Prezydent mówiąc kilkukrotnie, że z kończen roku Grudziądza „zahaczy” o program naprawczy. Podsumowując cały proces:
 
- Prezydent podjął decyzję o niewpłacaniu 49 mln z tytułu straty Szpitala, nie wykonując tym samym Uchwały Budżetowej, którą uchwalili Radni Rady Miejskiej, powodując tym samym uruchomienie procedur określonej ustawowo i zobowiązującej Gminę do jego przekształcenia lub likwidacji Szpitala - 
 
Efektem braku wpłaty straty w wysokości 49 mln zł na konto szpitala była konieczność podjęcia decyzji o likwidacji placówki lub jej przekształceniu. Radni zdecydowali, że szpital będzie przekształcony w spółkę, a tym samym wyrazili niejako na konsekwencje w postaci konieczności pokrycia niemal 300 mln zł zobowiązań Szpitala, na które miejskie spółki połączone w tzw. konsorcjum miały wziąć kredyt. Kredytu na chwilę obecną nie ma, a równolegle Miasto zobowiązane jest wpisać wspomniane 300 mln do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu, a to z racji gabarytów wspomnianej kwoty powoduje utratę płynności. W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa zmuszona była stosując zapisy ustawowe wezwać do uchwalenia Grudziądz do uchwalenia i wdrożenia programu naprawczego. Przy czym wspomniany plan naprawczy musi zostać zatwierdzony przez RIO, a więc musi być realistyczny, a nie spełniać jedynie zapisy księgowe. Tu trzeba dodać, że Grudziądz już raz RIO wprowadził w błąd  - a  ponieważ było to świadome trzeba powiedzieć , że wręcz jak twierdzą radni opozycji „okłamał” - zapowiadając początkowo wpłatę 49 mln na konto Szpitala, a równocześnie wydając wspomnianą sumę na coś innego, w tym na podwyżki.
 
- Program postępowania naprawczego obejmujący szereg dotkliwych dla mieszkańców podwyżek Rada Miejska Uchwaliła głosami SLD, PO i Obywatelskiego Grudziądza 24 października - 
 
Czy RIO uzna ten plan za realny i wystarczający? Ostatecznym terminem jest marzec, kiedy to miasto ma obowiązek pokryć wspomnianą wcześniej kwotą około 300 mln zł zobowiązania Szpitala, jeżeli tego nie zrobi wspomniany plan naprawczy o ile zostanie zatwierdzony przez nadzór nie zostanie zrealizowany, a tym samym:
 
- W związku nierokującą nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zawiesza organy gminy i ustanawia zarząd komisaryczny -
 
Prezydent zapowiedział, że po wyborach odbędzie się „Okrągły stół” w Szpitalu, do którego zaprosi wszystkich przedstawicieli politycznych i wszelkie strony do dyskusji. Poniżej „Okrągły stół” z 2016 roku, już wtedy planowano pozyskać fundusze z PFR, minęły prawie 4 lata od tego momentu.