joomla templates top joomla templates template joomla

Dotacje na termomodernizację

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Już na przełomie marca i kwietnia NFOŚiGW uruchomi kolejny nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej. O dotacje w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (fundusz klimatyczny GIS) oraz pożyczki w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (środki NFOŚiGW) mogą ubiegać się podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Ogłoszenie konkursu przewidziano na marzec/kwiecień br. 1. Tytuł programu: System zielonych inwestycji.

Dofinansowanie przedsiewzięć na OZE

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altWFOŚiGW w Toruniu ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. O dofinansowanie, w formie preferencyjnych pożyczek, mogą ubiegać się: 1. osoby fizyczne, 2. osoby prywatne, 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących i upowszechniających efekty i korzyści płynące z wykorzystywania środków unijnych. Do wykorzystania przez beneficjentów są 4 mln zł. LINIE TEMATYCZNE W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PROJEKTÓW

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; · działanie 2.1– Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

Konkurs dla uczniów i studentów

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Konkurs skierowany jest do słuchaczy szkół i uczelni zgłębiających tajniki komunikacji i filmu. Poniżej informacje o konkursie. Zdobądź nagrodę dla swej szkoły lub uczelni, realizując filmy promocyjne dla Urzędu Publikacji (Publications Office) Unii Europejskiej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej odwołuje się do kreatywności i umiejętności technicznych młodych ludzi studiujących przedmioty takie, jak komunikacja i film w celu stworzenia krótkich, zabawnych i wciągających filmików reklamujących dwa spośród serwisów Urzędu – EU Bookshop i Ted (Elektroniczny Biuletyn Zamówień Publicznych)

Konkursy na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W puli środków przewidzianych do podziału w projekcie przyszłorocznego budżetu jest ponad 5 milionów złotych. To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi z zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w 15 otwartych konkursach.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZapraszamy na bezpłatne szkolenie „Źródła i możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla osób fizycznych i przedsiębiorców”(1) oraz „Reklama i promocja firmy – narzędzia sukcesu, czy źródło niepotrzebnych kosztów?”(2) Organizatorami szkolenia w Grudziądzu są Lokalny Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa U M WK-P Grudziądz(1) oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu.

Partnerstwo w projektach - Program dla uczniów szkół zawodowych

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altInstytucja / Organizacja Gimnazjum w Valdemarsvik, Szwecja Program/Inicjatywa: Program Life Long Learing – Leonardo da Vinci – Mobility Poszukiwani partnerzy: Szkoły zawodowe, centra kształcenia o profilu mechanicznym, budowlanym, handlowym Opis projektu: W ramach projektu organizowane będą staże i praktyki zagraniczne dla uczniów szkół zawodwych szwedzki i polskich w wieku 18-19 lat.

Konkurs na oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

1 grudnia 2010 rozpoczęto nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekty konkursowe muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez beneficjenta prowadzącego działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. Projektodawca może złożyć maksymalnie 2 projekty w ramach przedmiotowego konkursu.

Konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2010 na dofinansowanie projektów: "Wzmocnienie potencjału administra

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosiła konkurs na wybór beneficjentów projektów Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2010 na dofinansowanie projektów: „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”

Stypendia marszałka dla artystów, popularyzatorów kultury oraz osób sprawujących pieczę nad zabytkam

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altDo 15 grudnia twórcy artystyczni, popularyzatorzy kultury oraz osoby sprawujący pieczę nad zabytkami mogą składać wnioski o stypendium marszałka. Wsparcie będą mogli przeznaczyć na realizację przedsięwzięć artystycznych lub podjęcie dodatkowej edukacji. - Wsparcie dla twórców z regionu to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia, ale przede wszystkim środki umożliwiające realizację nowych projektów. Naszym stypendystą jest między innymi wyróżniony na tegorocznym Konkursie Chopinowskim Paweł Wakarecy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs na oddolne inicjatywy edukacyjne - cykl spotkań informacyjnych

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje cykl spotkań informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na projekty dotyczące oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów zlokalizowanych na obszarach wiejskich z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, spotkania zorganizowane zostaną także w Przedstawicielstwach Urzędu w regionie.

Nabór wniosków o wsparcie w przyszłym roku remontów konserwatorskich

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altDo 15 grudnia trwa nabór wniosków o wsparcie w przyszłym roku remontów konserwatorskich i prac budowlanych w zabytkowych obiektach naszego regionu. To kontynuacja realizowanego od dwóch lat marszałkowskiego Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Do ochrony zabytków w regionie podchodzimy w sposób planowy i systemowy.