joomla templates top joomla templates template joomla

Grudziądz nie dostanie 320 mln zł od Rządu. Prezydent został o tym poinformowany, planowane są zmiany w Budżecie i Programie Naprawczym, w którym trzeba znaleźć 70 mln z innego źródła

R.z/eGrudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

 
Gmina Miasto Grudziądz nie otrzyma od polskiego Rządu pożyczki w wysokości 320 mln zł, jak zaplanowano w obecnym Budżecie. Maksymalna kwota środków przeznaczona, nie tylko dla Grudziądza, ale również dla innych gmin wnioskujących o pomoc wynosi obecnie w Budżetem Państwa łącznie do 250 mln zł.
 
Gmina Miasto Grudziądz musi dostosować aktualny Program Naprawczy, zgodnie z którym z funduszy rządowych miały zostać spłacone długi grudziądzkiego Szpitala przed przekształceniem go w spółkę. Sprawa przekształcenia pozostaje nadal aktualna, podobnie jak Plan Naprawczy - oficjalnie miasto się z niego nie wycofało - do którego jednak trzeba teraz wpisać brakujące w Budżecie Grudziądza 100 mln zł z innego źródła.
 
Wcześniej miały być to pieniądze z pożyczki rządowej, łącznie do 320 mln, onbecnie jednak może to być maksymalnie 250 mln, tak więc 70 mln musi zostać potencjalnie sfinansowane z innych źródeł, w tym przez Grudziadzki Holding Komunalny, który środki pozyskać może jak wiadomo np. ze sprzedaży akcji spłek miejskich Funduszowi Rozwoju. 
 
Stosowne uchwały zmieniające Budżet, WPF i Program Naprawczy mają być przegłosowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej Grudziąza
 
 
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały dotyczącej zmiany wnioskowanej pożyczki od rządu - zgodnie z treścią programu postępowania naprawczego uchwalonego w dniu 24 października 2019 r. w 2020 r. gmina-miasto Grudziądz planowała zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w kwocie 320.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 
- pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu – 304.535.328,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin zapłaty przypada na 2020 r. – 15.464.672,00 zł.
 
Stosowna uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco również została podjęta w dniu 24 października 2019 r. Możliwość spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez gminę-miasto Grudziądz z budżetu państwa w 2020 r. została również pozytywnie zaopiniowana przez Skład Orzekający Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
- Należy wyjaśnić, że zarówno w momencie podejmowania uchwały, jak i składania wniosku w Ministerstwie Finansów, wnioskowana kwota pożyczki przekraczała limit, który został określony w projekcie budżetu państwa na rok 2020 na poziomie 250.000.000,00 zł -
 
Z uwagi na fakt, że projekt ustawy budżetowej był przedmiotem prac parlamentarnych dopiero po złożeniu wniosku w Ministerstwie Finansów, podjęto starania mające na celu zwiększenie wartości na pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego, do kwoty umożliwiającej pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi od wielu lat mierzy się gmina-miasto Grudziądz. Jednakże w trakcie obecnie trwającego procesu rozpatrywania wniosku, gmina-miasto Grudziądz została poinformowana, że ostateczny limit określony w ustawie budżetowej nie został zwiększony.
 
- Dlatego, w związku z tym, że kwota 320.000.000,00 zł przekracza limit określony w aktualnie obowiązującej ustawie budżetowej, Prezydent Grudziądza został poinformowany o możliwości dostosowania wniosku do kwoty ustawowego limitu. -
 
Opisana powyżej sytuacja została przewidziana w uchwale Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz, w której zastrzeżono, że w przypadku braku możliwości pozyskania pożyczki z budżetu państwa w kwocie 320.000.000,00 zł, konieczne będzie zwiększenie wartości udziałów sprzedawanych na rzecz Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A. Powyższe założenie zostało odzwierciedlone w uchwalonej zmianie programu postępowania naprawczego, w ramach której zaktualizowane zostały części opisujące Plan przedsięwzięć naprawczych oraz Przewidywane efekty finansowe działań naprawczych do wartości umożliwiających dostosowanie złożonego wniosku o pożyczkę z budżetu państwa do kwoty ustawowego limitu.

Po przeprowadzeniu aktualizacji programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz na lata 2019-2021, łączna kwota środków zewnętrznych pochodzących z pożyczki z budżetu państwa, jaka zapewni gminie-miasto Grudziądz właściwą realizację zadań została określona na poziomie 250.000.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 
- pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu – 234.535.328,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin zapłaty przypada na 2020 r. – 15.464.672,00 zł.
 
W związku ze zmniejszeniem kwoty pozyskiwanej pożyczki, skróceniu uległ również okres jej spłaty i po zmianie wynikającej z niniejszej uchwały, spłatę kapitału zaplanowano w latach 2028- 2043. Wysokość rat kapitałowych w poszczególnych latach została dostosowana do możliwości finansowych gminy-miasto Grudziądz zapewniających zachowanie płynności finansowej. Celem pozyskania pożyczki z budżetu państwa jest zapewnienie gminie-miasto Grudziądz środków na pokrycie zobowiązań przejmowanych w związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.