joomla templates top joomla templates template joomla

Radni Rady Miejskiej przyjęli projekt budżetu Miasta Grudziądza na rok 2018

R.Ż/eSerwis.info; info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Radni Rady Miejskiej przyjęli projekt budżetu Miasta Grudziądza na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031. Za było 12, przeciw zagłosowało 10 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumenty, 15 listopada br., trafiły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Otrzymały aprobatę Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej oraz opinię Składu Orzekającego RIO.
 
 
 
Najważniejsze dane budżetu Grudziądza 2018:
 
łączna kwota dochodów - ok. 561,3 mln zł, w tym: bieżące - 495,6 mln zł i majątkowe - 65,7 mln zł,
łączna suma wydatków - 586,7 mln zł, w tym: bieżące - 472,4 mln zł i majątkowe - 114,3 mln zł,
deficyt - 25,4 mln zł - zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży obligacji.
 
Katalog dochodów gminy-miasto Grudziądz składa się z następujących elementów: 
 
- subwencje z budżetu państwa - 157 mln zł, co daje 28% wszystkich dochodów, 
- dotacje celowe - 148 mln zł, co daje 26% wszystkich dochodów, 
- udział w podatkach budżetu państwa - 99,2 mln zł - 18% wszystkich dochodów, 
- podatki i opłaty - 84,4 mln zł - 15% wszystkich dochodów,
- dochody majątkowe - 35,4 mln zł,
- pozostałe dochody - 30 mln zł,
- pozostałe dochody z majątku - 7 mln zł.
 
W strukturze wydatków bieżących najważniejszą pozycję zajmują wydatki osobowe i rzeczowe, które są wysoce zdeterminowane oraz pozostałe m.in. dotacje bieżące, poręczenia i gwarancje, środki na obsługę zadłużenia oraz rezerwy. Najwięcej środków pochłonie szeroko rozumiana polityka społeczna - 183 mln zł, czyli blisko 39% wszystkich wydatków bieżących. Zadania realizowane w tej sferze należą do obligatoryjnych. Gmina-miasto Grudziądz musi zapewnić wsparcie, wypłatę świadczeń, opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i bezdomnym m.in. poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, a także Środowiskowy Dom Samopomocy, czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Drugim ważnym obszarem funkcjonowania miasta jest oświata i edukacja. W systemie znajdują się 44 publiczne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, a w nich naukę pobiera ponad 12 tys. uczniów oraz ponad 2100 dzieci znajduje się w miejskich przedszkolach. Ponadto miasto zgodnie z przepisami przekazuje dotacje dla jednostek niepublicznych. Wydatki na tę sferę zaplanowano w wysokości 179 mln zł, co daje blisko 38% wszystkich wydatków bieżących. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i edukacji powinna zostać pokryta ze środków centralnych od wielu lat dotacje i subwencje nie gwarantują takiego pokrycia. Z budżetu miasta na ten cel dokładamy ok. 80 mln zł. Ponadto najbardziej istotnymi sferami wydatków ogółem jest m.in. szeroko pojęta gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 32,1 mln zł, transport i łączność - 94,9 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 16,7 mln zł oraz kultura fizyczna - 18,7 mln zł. 
 
 
 
Ustalono także rezerwy w wysokości 15,6 mln zł:
 
- rezerwa ogólna - 3 mln zł,
- celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1,5 mln zł,
- celowa z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz - 8,1 mln zł,
- celowa z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 3 mln zł.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski w swoim wystąpieniu na temat projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wskazał również skąd miasto zamierza pozyskać w przyszłym roku dochody: „Będzie to sprzedaż majątku, która według naszych szacunków powinna wynieść 5 mln zł. Ponadto zamierzamy skorzystać z rządowego programu wsparcia dla średnich miast i w tym celu prowadzimy rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju. Pakiet zakłada sprzedaż przez gminę do 49% udziałów w jednej ze spółek prawa handlowego, a następnie odkupienie ich przez miasto lub spółkę w perspektywie najbliższych lat. Z niepokojem obserwuję, jak część radnych próbuje bojkotować ten projekt, wmawiając pracownikom jednej ze spółek, że mogą stracić pracę lub w najlepszym wypadku powinni oczekiwać pogorszenia warunków pracy. W tym miejscu, publicznie, pragnę zapewnić, że wdrożenie tego pakietu nie zmieni sytuacji Spółki, ani tym bardziej jej pracowników. Umowa z PFR zawierać będzie zapis o odkupieniu udziałów w przyszłości, ponadto samorząd pozostanie nadal większościowym udziałowcem, co gwarantuje mu decydujący głos przy podejmowaniu wszystkich decyzji, dokładnie tak jak ma to miejsce obecnie. Wybieramy najlepsze formy sfinansowania udziału własnego w inwestycjach. Zabiegamy o te pieniądze, ponieważ rząd proponuje nam je na niezwykle korzystnych warunkach, a żaden bank ani instytucja finansowa nie zapewni tak niskiej marży. Pozyskane w ten sposób „wolne środki” będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje realizowane przy wsparciu unijnym. Jestem wierny zasadzie, że zaciąganie zobowiązań dłużnych ma sens, jeżeli z pożyczonych środków samorząd jest w stanie wytworzyć wartość, która zwiększy jego potencjał społeczny lub gospodarczy. Planowane inwestycje infrastrukturalne z całą pewnością będą taką wartością.”   
 
 
 
Planowane wydatki majątkowe w 2018 r. osiągną wartość ponad 114 mln zł i są znacznie większe od przewidywanych wykonanych wydatków w 2017 r. Na liście zadań inwestycyjnych znalazły się znalazły się m.in. budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego, dokończenie remontu CK Teatr, budowa węzła mulitmodalnego, przebudowa infrastruktury tramwajowej i drogowej na potrzeby transportu publicznego, modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej, przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńskiej i Chełmińskiej na rondo, przebudowa fragmentu ul. Chełmińskiej, przebudowa ul. Kościuszki, Ikara, Jackowskiego, Zaleśnej i Rapackiego, budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych, rewitalizacja spichlerzy, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, konserwacja fresków w refektarzu, instalacja kamer. Zaplanowaliśmy również objęcie dodatkowych udziałów Geotermii Grudziądz, Grudziądzkich Inwestycji Medycznych, Olimpii Grudziądz i GKM. Ponadto przewidujemy remonty w przedszkolach i szkołach oraz zakupy sprzętu dla jednostek.  Kolejne zadania to: likwidacja niskiej emisji, budowa i modernizacja oświetlenia drogowego, organizacja wystawy „Centrum Wyszkolenia Kawalerii” oraz remont zabytkowego budynku Klubu Wioślarskiego „Wisła”,  modernizacja zaplecza socjalnego na basenach odkrytych.
 
W projekcie uchwały budżetowej nie zaplanowano środków na pokrycie straty Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, bowiem biorąc pod uwagę sumę wszystkich niezapłaconych do 31 grudnia 2017 r. nadwykonań Szpitala, które wraz z kosztami ich finansowania i wytworzenia wynoszą niespełna 110,5 mln zł, wynikają one wyłącznie z niezapłaconych przez NFZ świadczeń ponadlimitowych.