joomla templates top joomla templates template joomla

Czy w Ratuszu podjęto wystarczające działania, mające zapobiegać powstawaniu zjawisk korupcyjnych? Urząd twierdzi, że tak i rekomenduje odrzucenie petycji ws. Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Agencja/eReporter24; info: UM, Grudziądz; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Na najbliżej sesji Rady Miejskiej Grudziądza radni wypowiedzą się w głosowaniu ws. petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Uchwała ma na celu odrzucenie wniosku , a argumentem zawartym w uzasadnieniu jest to, że ustawodawstwo nie nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązku wprowadzania w urzędach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczania osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie czy ustanawiania konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. Czy powstanie tego typu stanowiska w Urzędzie jest zasadne? Poniżej uzasadnienie Urzędu do uchwały odrzucającej tego typu rozwiązanie. 
 
 
Dnia 21 sierpnia 2019 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Grudziądza wpłynęła petycja radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 
 
Wnoszący zawnioskował również o wyznaczenie w Urzędzie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli jej naruszeń oraz ustanowienie konsekwencji za jej nieprzestrzeganie.
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. po zasięgnięciu opinii Prezydenta Grudziądza z dnia 18 września 2019 r. w powyższej sprawie oraz dokonaniu analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności stwierdziła, iż przepisy polskiego ustawodawstwa nie nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązku wprowadzania w urzędach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczania osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie czy ustanawiania konsekwencji za jej nieprzestrzeganie.
 
Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż w tut. Urzędzie podjęto już działania, których celem jest niedopuszczenia do powstawania zjawisk korupcyjnych; Inspektor Ochrony Danych prowadzi sprawy związane z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych oraz informacji o konieczności składania zgłoszeń do Rejestru Korzyści przez zobowiązanych pracowników.
 
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje kontrolę nad informacjami i dokumentami chronionymi, aby nie wydostały się poza Urząd.
 
Wydziały i Biura, w których sprawy kończą się wydaniem decyzji administracyjnej lub innym aktem administracyjnym, jako szczególnie narażone na powstanie zjawisk o charakterze korupcyjnym są regularnie sprawdzane w ramach kontroli wewnętrznej czy audytu wewnętrznego.
 
 
 
Obowiązuje "Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu" będący zbiorem najważniejszych wartości, którymi powinni kierować się pracownicy zatrudnieni w Urzędzie oraz określający zasady postępowania przez tych pracowników w Urzędzie jak i poza nim, Prezydent Grudziadza wydał polecenie wzięcia udziału przez Dyrektorów Wydziałów Urzędu w Szkoleniu Antykorupcyjnym, zorganizowanym przez podmiot zewnętrzny, mającym na celu zwiększenie świadomości występowania zjawisk o charakterze korupcyjnym wśród pracowników.
 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska Grudziądza nie uwzględnia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.