joomla templates top joomla templates template joomla

W Grudziądzu za wywóz śmieci płacimy zbyt mało, ceny dla gospodarstw domowych wzrosną. Duża rodzina, jeżeli nie będzie segregowała śmieci zapłaci za ich wywóz 2,7 tys. rocznie

R.Ż/eGrudziadz.pl; info: UM; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Podwyżka za wywóz śmieci zostanie zatwierdzona na najbliższej sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Obecnie system się nie bilansuje. To kolejna podwyżka jaka czeka mieszkańców. 

Osoby segregujące śmieci zapłacą za ich wywóz wedle nowych stawek: 
 
- 22,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 44,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
- 50,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego trzyosobowego;
- 64,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego czteroosobowego;
- 75,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i powyżej.
 
 
W przypadku jeżeli segregacji nie będzie stawka będzie wyższa i wyniesie: 
 
- 66,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 132,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
- 150,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego trzyosobowego;
- 192,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego czteroosobowego;
- 225,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i powyżej.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały w Grudziądzu za wywóz śmieci mieszkańcy Grudziądza płacą za mało. 
 
- "Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie "samofinansowania", tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości obowiązanych do uiszczania opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi" - 
 
 
Zdaniem Urzędników w ciągu ostatnich lat w wyniku zachodzących zmian następuje znaczny wzrost kosztów obsługi systemu. Przyczyną wzrostu kosztów są m.in.:
 
- rosnące koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,
 
- potrzeby dodatkowego segregowania odpadów, w tym zmieszanych, które dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie stanowią ponad 60% masy wszystkich odpadów odbieranych w systemie z terenu Grudziądza
 
- w 2019 roku koszt przyjęcia odpadów zmieszanych wynosi 410,40 zł za każdą tonę, a odpadów selektywnie zebranych średnio 26,80 zł za każdą tonę,
 
- wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 249), która ma wpływ na cennik przyjmowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie. W latach 2016-2017 wysokość tej opłaty za składowanie odpadów zmieszanych wynosiła 121 zł za każdą tonę, natomiast w roku 2018 wzrosła do kwoty 140 zł, w 2019 roku do kwoty 170 zł, a w 2020 roku wzrośnie do kwoty 270 zł,
 
- dostosowanie kolorystyki pojemników i oznaczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.), 
 
- wzrost płac i innych składowych u przedsiębiorców odbierających odpady. 
 
 
 
Poniżej porównanie obecnych i przyszłych stawek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.