joomla templates top joomla templates template joomla

Szansa na drugie życie, czy jeszcze większe tarapty i drastyczny wzrost zadłużenia grudziądzkiego Szpitala, a tym samym Miasta? Radni mają kolejne 12 miesięcy na podjęcie decyzji o likwidacji lub przekształceniu

info: UM, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Dzięki specjalnej regulacji przyjętej przez Sejm grudziądzki Szpital zyskał kolejny rok „życia”, a radni dodatkowe 12 miesięcy na podjęcie kluczowych decyzji co do likwidacji lub przekształcenia placówki medycznej w Grudziądzu. Kolejny rok to jednak również dalszy wzrost zadłużenia, bez gruntownej restrukturyzacji zadłużenia, w ekstremalnych wręcz warunkach i otoczeniu koronawirusa.
 
 
Sejm, z inicjatywy Prezydenta Grudziądza i przy współpracy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Senatora Ryszarda Bobera (PSL) i Posła Tomasza Szymańskiego (KO) uchwalił istotne zmiany w ustawie o działalności leczniczej, które dają nowe otwarcie dla prezydenckiego planu ratowania grudziądzkiej lecznicy.
 
Kluczowa uchwała wydłużająca termin realizacji obowiązku wynikającego z w/w ustawy wydłuża o 12 miesięcy czas na podjęcie kluczowych decyzji o np. przekształceniu szpitala. Przypomnijmy, że grudziądzki szpital w chwili obecnej decyzją Ministerstwa Zdrowia został przekształcony w jednoimienny zakaźny. Stanowi zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają dodatkowo innej specjalistycznej opieki.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „okoliczność ta przemawia za strategicznym znaczeniem Szpitala i za potrzebą jego dalszego, nieprzerwanego funkcjonowania, także ze względu na konieczność zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców regionu, co w praktyce czyni niedopuszczalnym zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital przed ustaniem zagrożenia związanego z pandemią”.
 
 
Wydłużenie terminu o 12 miesięcy zostało wprowadzone tzw. specustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak czytamy w art. 9. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) w art. 59 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, termin określony w ust. 2 pkt 2 ulega przedłużeniu o 12 miesięcy".
 
Przyjęta przez Parlament ustawa precyzuje następstwa podjęcia niniejszej uchwały Rady Miejskiej i wskazuje, że po upływie dodatkowego terminu podmiot tworzący może nie tylko dokonać likwidacji lecznicy, ale również zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala, czyli może przekształcić go w spółkę kapitałową, co wpisuje się w długoterminową strategię miasta, zakładającą utrzymanie, oddłużenie i przekształcenie podmiotu zabezpieczającego usługi medyczne nie tylko dla mieszkańców Grudziądza.
 
- Żałuję, że w przyjęciu tak ważnej dla stabilności naszego miasta i szpitala uchwały nie uczestniczyli Radni Prawa i Sprawiedliwości. Nad tym rozwiązaniem prawnym, ponad wszelkimi podziałami politycznymi, współpracowali parlamentarzyści, wojewoda kujawsko-pomorski. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to osobom. To wybicie się ponad polityczne podziały dla dobra szpitala napawa mnie dużym optymizmem. Wbrew temu, co się powszechnie mówi, taka merytoryczna współpraca jest w naszym kraju możliwa – podkreśla Prezydent Maciej Glamowski. Niestety w Grudziądzu jest szczególnie trudna – dodaje.
 
W trybie nadzwyczajnym specustawa trafiła do Senatu, skąd po ich zatwierdzeniu i ponownym głosowaniu przez Sejm została przekazana do podpisu Prezydentowi RP