joomla templates top joomla templates template joomla

Chcesz głosować w II turze wyborów? Dzisiaj mija termin umożliwiający dopisanie się do spisu przez osoby czasowo przebywający poza miejscem zameldowania, nigdzie niezamieszkałe

info: UM, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym w poniedziałek 6 lipca mija termin pozwalający dopisać się  do spisu wyborców w danej gminie.
 
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy); wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru; nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
 
Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym, do najbliższych wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.
 
 
Zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, gdzie wyborca został ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.    
 
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
 
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 
 
Pełnomocnictwo do głosowania.
 
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w Urzędzie najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej. Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika; wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania; wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 
Głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone w obwodach odrębnych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 
Uwaga! Pełnomocnikiem wyborcy nie może być: członek obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania, obserwator społeczny, kandydat w wyborach. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
 
Sprawy związane z: dopisaniem do spisu wyborców, wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, pełnomocnictwem do głosowania są załatwiane w: Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30; tel. 45 10 380, 385, 405 lub 406 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00; piątek 7:00-13:30.