joomla templates top joomla templates template joomla

Zaproponowano stawki za wody deszczowe i opadowe. Zapłacą podmioty prowadzące działalność, zwolnione będą budynki zamieszkałe przez lokatorów - przynajmniej w tym roku

Agencja/eReporter24; info: MWiO; fot/video: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Jej przepisy wyłączyły wody będące skutkiem opadów atmosferycznych ze ścieków, tworząc z nich osobną kategorię wód opadowych i roztopowych. Tym sposobem wody opadowe i roztopowe stały się wolą ustawodawcy szczególną kategorią wód. Propozycję stawek mających obowiązywać na terenie Grudziądza zaprezentował na konferencji prasowej prezes MWiO Tomasz Pasikowski i wiceprezes Joanna John-Błazyńska 
 
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy Prawo wodne powstaje nowy podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Usługi wodne to rodzaj korzystania z wód. Polegają one na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód.
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pobiera opłaty za tzw. usługi wodne, w tym odprowadzanie do wód:
 
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast -
 
 
W związki z nowymi regulacjami istnieje potrzeba pobierania opłat celem pokrycia należności względem „Wód Polskich” oraz zapewnienia środków finansowych na eksploatację i realizację inwestycji w ramach systemów kanalizacji deszczowej. 
 
Pierwsza uchwała w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych została podjęta 19 czerwca 2019 roku z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku. Podjęta przez radnych jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się). Opłata roczna miała wynosić 4 zł netto za m3 za powierzchnię powyżej 750 m2 z wyłączeniem obiektów mieszkalnych. Wykonawcą uchwały miał być Zarząd Dróg Miejskich. 
 
W grudniu 2019 roku sprzedano kanalizację deszczową MWiO sp. z o.o.  
 
- Zmiana właściciela infrastruktury powoduje konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej. W chwili obecnej uchwała Rady Miejskiej obowiązuje, wskazane są terminy, opłaty powinny być naliczane od 1 stycznia 2020 r. - a nie są, ponieważ wskazany w uchwale ZDM nie zawiaduje już infrastrukturą deszczową -
 
 
 
W związku z regulacjami MWiO zaproponowało następujące stawki za „deszczówkę” 
 
- 0,59 zł za m2 netto rocznie dla powierzchni zajętych pod drogi publiczne.
 
- 2,93 zł za m2 netto rocznie dla powierzchni przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 
Nie wszyscy jednak zapłacą za korzystanie z instalacji deszczowej z opłaty zwolnieni będą w tym roku będą np. budynki zamieszkałe przez lokatorów jak budynki Spółdzielni Mieszkaniowej czy GTBS.  
 
- Zapłacą wszystkie podmioty prowadzące działalność w zależności od wielkości powierzchni utwardzonych -
 
 
Ostatecznie stawki zatwierdza radni w formie uchwały, w wyniku której będzie możliwe realizowanie zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które weszły w życie w 2018 r. Nastąpi zmiana wykonawcy uchwały – z ZDM na MWiO – właściciela infrastruktury, a także naliczanie przez Spółkę opłat. W konsekwencji możliwa będzie realizacja planu remontów i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w bieżącym roku. Podjęte zostaną również prace nad przygotowaniem wieloletniego planu inwestycji dotyczącego infrastruktury deszczowej.