joomla templates top joomla templates template joomla

Nie będzie oświadczenia Prezydenta Grudziądza w sprawie zarzutów postawionych przez prokuraturę w Rypinie Krzysztofowi B.pracownikowi grudziądzkiego Szpitala

R.z/eGrudziadz.pl. info za: grudziadz365 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Z informacji Prokuratury Rejonowej w Rypinie w związku z nieprawidłowościami jakie miały miejsce w Szpitalu Powiatowym w Rypinie postawione zostały zarzuty Krzysztofowi B., Monice P., Michałowi J. oraz Danielowi G. Wspomniane zarzuty mają związek z przeprowadzoną w okresie od 28 września 2018 roku do 1 marca 2019 roku przez RIO w Bydgoszczy kontrolą, która zakończyła się 5 marca 2019 r. Spytaliśmy Urząd Miejski w Grudziądzu, czy będzie wystosowany komunikat w tej sprawie - poinformowano nas, że komunikatu nie będzie.
 
Jedną z osób jakiej przedstawiono zarzuty jest Krzysztof B., obecnie zatrudnionemu w Grudziądzkim Szpital - jak podaje portalgrudziadz365. Zarzuty dotyczące Krzysztofa B. dotyczą czynu z art. 276 kk, dotyczący niszczenia dokumentów, zgodnie z tym przepisem:
 
- „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” -
 
 
Zarzut dla Krzysztofa B. dotyczą także przepisów karnych ustawy o rachunkowości dokładnie art. 77, zgodnie z którym:
 
- "Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych; niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
 
Kolejnym zarzutem w stosunku do Krzysztofa B. jest art. 271 - poświadczenie nieprawdy w dokumentach, zgodnie z tym przepisem:
 
- Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 -
 
Z komunikatu Prokuratury w Rypinie wynika również, że zarzuty otrzymała również Monika P. podejrzana jest o czyn z art. 276 kk; Michał J., któremu zarzuca się wyłudzenie dotacji na zakup aparatu USG oraz niedopełnienie obowiązków jako dyrektor SP ZOZ w Rypinie; Danielowi G. który jest podejrzany o poświadczenie nieprawdy w dokumentach.
 
- "Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili złożenia wyjaśnień" - informuje Prokuratorura.