joomla templates top joomla templates template joomla

375 tys. na projekty, które będą realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej. Pięć wniosków, które otrzymało pozytywną ocenę i akceptację prezydenta, zostanie przeprowadzonych jeszcze w tym roku

info: KMP, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiono projekty, które będą realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej. Pięć wniosków, które otrzymało pozytywną ocenę i akceptację prezydenta, zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. 
 
 
5 lutego, podczas konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 17, prezydent Maciej Glamowski oraz wnioskodawcy projektów przedstawili dotychczasowe wygrane wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020. 
 
- Z wielką satysfakcją informuję, że inicjatywa lokalna, gdzie koniecznie jest zaangażowanie inicjatorów, cieszy się wielką popularnością. Zostało złożonych już kilkanaście projektów, z czego pięć wniosków przeszło weryfikację i będzie realizowanych. Są to projekty zarówno twarde inwestycyjne, ale też inicjatywy miękkie. Spotkaliśmy się w miejscu nieprzypadkowym, dlatego, że w Szkole Podstawowej nr 17 będzie realizowany jeden z projektów, jakim jest pracowania modelarska – mówi prezydent Maciej Glamowski. 
 
 
Zadania, które omawiano na dzisiejszej konferencji to
 
- „Cykl zawodów (2 edycje) w kolarstwie górskim cross country w ramach Północnej Ligi XC”,
- „Rekreacyjny obiekt aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Sportowy Ognik”, 
- „Pracownia modelarska”, „Uzielenianie Grudziądza - nasadzenia drzew i roślin na ulicach Bydgoskiej, Małogroblowej i Łęgi”,
- „Gala z okazji 100-lecia lotnictwa na ziemi grudziądzkiej z wystawą eksponatów w muzeum i prelekcją”.
 
Całkowity koszt wymienionych zadań wynosi 375 653,00 zł.
 
W ramach projektów przeprowadzone zostaną zawody w kolarstwie górskim. Powstanie także m.in. boisko sportowe i dziecięcy certyfikowany pożarniczy tor przeszkód. Dzięki pomysłowi Grudziądzkiej Inicjatywy Ekologicznej nasadzone zostaną drzewa i rośliny przy ulicy Bydgoskiej, Małogroblowej i Łęgi. Dzieciom i młodzieży umożliwiony zostanie udział w nieodpłatnych zajęciach praktycznych z modelarstwa, natomiast fani lotnictwa będą mieli okazje zobaczyć zdjęcia i modele sprzętu wojskowego z ostatnich stu lat. 
 
 
– Grudziądz staje się bardziej obywatelski. Praca z osobami pełnymi pasji to prawdziwa przyjemność. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy mają pomysł. Zrealizujemy go albo w Inicjatywie Lokalnej albo w Grudziądzkim Budżecie Obywatelskim. Cały nasz wydział służby pomocą – mówiła dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman. 
 
W konferencji wzięli udział wnioskodawcy projektów: Radosław Gawrecki, Leszek Roszkowski, Mateusz Orzechowski oraz Zbigniew Kościński, a także prezydent Maciej Glamowski i dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman. 
 
Przypominamy, że 28 stycznia 2020 r. w Refektarzu Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pod względem celowości inicjatywy z punktu widzenia społeczności lokalnej. Pięć wniosków, które zostały poddane ocenie, zaopiniowano pozytywnie. Po akceptacji prezydenta, powołane komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w najbliższym czasie rozpoczną realizację zgłoszonych zadań.
 
Następne spotkanie zespołu, podczas którego zostaną poddane ocenie kolejne złożone wnioski, odbędzie się 20 lutego. 
 
 
 
Czym jest inicjatywa lokalna? 
 
Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnych.
 
Kto może złożyć wniosek?
 
Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej możesz wystąpić bezpośrednio ( zachęcamy do zaangażowania przyjaciół, sąsiadów i stworzenia grupy inicjatywnej) lub poprzez organizacje pozarządowe, czy też podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę na terenie miasta Grudziądza.
 
Jakie wnioski mogą być realizowane?
 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowane przez Ciebie działania muszą wpisać się w przynajmniej jeden z następujących obszarów:
 
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego a także budynków oraz obiektów małej  architektury,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) rewitalizacji.
 
 
Jak składać wnioski?
 
Jeśli masz już pomysł i znalazłeś osoby chętne do włączenia się w Twoją inicjatywę należy złożyć wniosek     o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek można złożyć w dowolnej formie ale zachęcamy do skorzystania z gotowego formularza, który pomoże dokładnie opisać i uzasadnić potrzebę realizacji - załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego     w ramach inicjatywy lokalnej.
Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. W zależności od zakresu i charakteru proponowanej przez Ciebie inicjatywy zostanie on przekazany do właściwej komórki organizacyjnej, w celu oceny możliwości realizacji.
 
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać:
 
1. Nazwę/ tytuł projektu.
2. Opis inicjatywy lokalnej wraz ze wskazaniem miejsca realizacji oraz terminu.
3. Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej – celowość zadania.
 
Pamiętaj by do wniosku dołączyć listę poparcia dla Twojego zadania.
 
4. Opis adresatów/ odbiorców inicjatywy.
5. Skutki inicjatywy lokalnej.
6. Sposoby promowania inicjatywy.
7. Forma udziału w realizacji inicjatywy lokalnej.  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie każdego z członków grupy inicjatywnej potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
8. Stan przygotowania zadania do realizacji.
9. Trwałość efektów realizacji projektu.
10. Szacunkowa liczba odbiorców, którym służyć będzie inicjatywa lokalna.
11. Harmonogram planowanych działań – nazwa działania, data rozpoczęcia i zakończenia.
12. Kosztorys.
 
We wniosku  należy wskazać osoby tworzące grupę inicjatywną – które będą realizować inicjatywę, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień i uzupełnień oraz osób upoważnionych do podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego w ramach zadania publicznego.
 
Jeśli działacie za pośrednictwem organizacji należy podać informacje dot.: nazwy, numeru KRS, danych kontaktowych, statutu organizacji, danych osób upoważnionych do podpisania umowy, czy też danych osób upoważnionych do składania wyjaśnień i uzupełnień. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie grupy inicjatywnej w imieniu, której organizacja składa wniosek i która będzie realizować inicjatywę oraz upoważnienie od grupy inicjatywnej do reprezentowania Wnioskodawcy.
 
 
Weryfikacja wniosków
 
Decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji podejmuje Prezydent Grudziądza, decydując o uwzględnieniu wniosków lub odmowie ich uwzględnienia, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
 
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w załączniku Nr 2 do Uchwały nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku, Prezydent Grudziądza:
 
1) uwzględnia wniosek oraz zawiadamia Wnioskodawcę o przystąpieniu do wspólnego opracowania  dokumentów niezbędnych do realizacji inicjatywy, w tym harmonogramu, kosztorysu i podziału zadań między Wnioskodawcę i Miasto Grudziądz, lub
2) odmawia uwzględnienia wniosku i informuję Wnioskodawcę o przyczynach odmowy.
 
Podpisanie umowy
 
Warunkiem realizacji zadania poza zapewnieniem środków finansowych w budżecie miasta na realizację zadania jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 19d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzór umowy znajdziecie  w załączniku nr 1  do zarządzenia nr 515/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej. Przedstawiciele Miasta wspólnie z Wnioskodawcą ustalają szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram, kosztorys oraz treść umowy.
Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej powinna zawierać:
- przedmiot umowy,
- okres obowiązywania umowy,
- sposób wykonania zadania,
- wkład gminy-miasto Grudziądz,
- wkład Wnioskodawcy w realizację zadania publicznego,
- informacje o nadzorze nad wykonaniem zadania,
- informacje o sprawozdawczości,
- tryb rozwiązania umowy,
- informacje dot. odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
 
Do umowy jako załączniki dołączony jest wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, kosztorys oraz harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej.
 
Na czas trwania umowy Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego materiały konieczne do wykonania zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Przygotowanie sprawozdania
 
Po realizacji inicjatywy lokalnej komórka organizacyjna w terminie 30 dni roboczych przedkłada, sporządzone we współpracy z Wnioskodawcą, sprawozdanie z wykonania inicjatywy lokalnej. Wzór sprawozdania znajdziecie  w załączniku nr 2  do zarządzenia nr 515/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 grudnia 2019 r.    w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Sprawozdanie powinno składać się z:
 
- sprawozdania merytorycznego – opis osiągniętych celów i rezultatów, opis wykonania zadania wraz z oceną harmonogramu, informacja o odbiorcach inicjatywy,
- sprawozdanie ze wzajemnych świadczeń -  zestawienia kart czasu pracy, zestawienie świadczeń rzeczowych oraz dokumentów finansowych.