joomla templates top joomla templates template joomla

Radni wyjątkowo zgodni za zmianami budżetowymi zasilającymi inwestycje realizowane w Grudziądzu. Wszystkie Kluby głosowały "za" zwiększeniem o 20 mln Budżetu ze środków rządowych i marszałkowskich

Agencja Informacyjna eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Radni przegłosowali „zastrzyk gotówki” jaki ma powiększyć grudziądzki Budżetu. 8,4 mln zł zasiliło budżet z Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast nieco ponad 10 mln wsparło modernizację sieci tramwajowej. Uszczupleniu uległy wpływy za przejazdy komunikacją miejską w Grudziądzu.
 
8,4 mln zł wsparło grudziądzki Budżet. Kwota ta zostanie przeznaczone głównie na wkład własny realizowanych przez miasto inwestycji, w tym chociażby drogowych, które są finansowane w ramach śordków pozyskanych z rządowego Funduszu Samorządowego. Drugim transferem, który zasili grudziądzki Budżet, to ponad 10 mln zł, którymi Zarząd Województwa wsparł modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu.
 
 
Istotnym punktem zmniejszającym wpływy budżetowe, nad którymi głosowali radni, jest spadek wpływów z zakupu biletów na przejazdy komunikacją miejską w Grudziądzu, co ma być spowodowane głównie pandemią koronawirusa, w związku z którą, z jednej strony zmniejszono ilości kursów autobusowych, a z drugiej strony zmniejszyła się ilość pasażerów podróżujących w pojazdach komunikacji miejskiej w związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19.
 
- Za zmianami budżetowymi byli wszyscy radni obecni na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Grudziądza -
 
W zakresie zadań własnych gminy - dochody bieżące podlegające zmniejszeniu dotyczyły: 
 
- zmniejszenia wspomnianych już dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.450.105zł . Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w Polsce, w publicznym transporcie zbiorowym zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące liczby przewożonych pasażerów. W związku z powyższym, w okresie od 25 marca br. do odwołania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w pojeździe może być zajęte 30-50% wszystkich dostępnych miejsc (siedzących i stających). W wyniku wprowadzonych ograniczeń i nakazu izolacji domowej, zostały zamknięte placówki edukacyjne oraz niektóre zakłady pracy, co wpłynęło bezpośrednio na zmniejszenie popytu na usługi komunikacji miejskiej oraz spadek dochodów ze sprzedaży biletów.
 
Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły: 
 
- zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie „Przebudowa ulicy Jackowskiego na OM Strzemięcin w Grudziądzu” – 2.236.004zł (dział 600, rozdział 60016);
- zmniejszenia w zakresie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 748.166zł (dział 750, rozdział 75095). Z uwagi na zmiany w planie wydatków w podziale na lata realizacji projektu zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów na 2020 rok i przeniesienia jej do planu na 2021 rok z jednoczesnym zwiększeniem o 1 zł w związku z dostosowaniem budżetu do zapisów umowy partnerskiej;
- zwiększenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4” – 1.168.457zł (dział 801, rozdział 80101);
- zwiększenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie „Budowa boiska szkolnego na terenie SP Nr 17” – 600.000zł (dział 801, rozdział 80101).
Następujące dochody własne w zakresie zadań realizowanych w ramach powiatu uległy zmianie. Dochody bieżące:
 
- zmniejszenie zwrotu podatku VAT naliczonego przy ponoszeniu wydatków na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu" - 1.216.001zł.
 
W przypadku zmian budżetowych o charakterze majątkowym:
 
- zmniejszenie środków na projekt „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu” – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania – 2.335.610zł;
- zwiększenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie „Przebudowa ulicy Rapackiego i Królewskiej” – 1.801.996zł.
 
Nieco inaczej wyglądało głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tutaj przeciwna zmianie była Marzenna Makowska z Klubu PiS, a Grzegorz  Miedzianowski z Sojuszu Obywatelskiego Grudziądza wstrzymał się. Pozostali radni byli za projektem WPF. Nie głosowali nieobecni w tym Sławomir Szymański, Łukasz Piasecki i Edyta Ogonowska.
 
Zmiany dotyczyły następujących wydatków bieżących:
 
- Remontu ulic w ciągu dróg wojewódzkich i krajowych – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (-84.167 zł), zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. (-84.167 zł);
- Sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza – wprowadzenie przedsięwzięcia. 
oraz wydatków majątkowych w tym: 
 
- Infostrady Kujaw i Pomorza – aktualizacja łącznych nakładów finansowych, przeniesienie limitu wydatków z 2020 r. na 2021 r.;
- Przebudowy fragmentu ul.Chełmińska w Grudziądzu – zwiększenie łącznych nakładów finansowych (1.274.247 zł), aktualizacja limitu wydatków w latach 2020-2023;
- Przebudowy infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu – zwiększenie łącznych nakładów finansowych (19.665.467 zł) oraz aktualizacja limitu wydatków w latach 2020-2023 w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 9.756.368 zł;
- Przebudowy ulicy Jackowskiego na OM Strzemięcin w Grudziądzu – przeniesienie planu wydatków z Zarządu Dróg Miejskich do Urzędu Miejskiego w kwocie 2.236.004 zł, które sfinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Przebudowy ulicy Rapackiego i Królewskiej – przeniesienie planu wydatków z Zarządu Dróg Miejskich do Urzędu Miejskiego w kwocie 1.801.996 zł, które sfinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;