joomla templates top joomla templates template joomla

O tragicznej sytuacji finansowej grudziądzkiego Szpitala mówił Prezydent Glamowski w Senacie w trakcie Konferencji nt. orzeczenia dotyczącego odpowiedzialności finansowej samorządów za służbę zdrowia

R.z/eGrudziadz.pl. info/foto/video: Senat.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wziął udział w Konferencji nt. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. dotyczącego odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W trakcie spotkanie prezydent zaprezentował sytuację finansową Szpitala w Grudziądzu.
 
 
 
 
W trakcie Konferencji nt. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. dotyczącego odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej starły się poglądy z jednej strony sygnalizujące, że pieniędzy w systemie jest za mało, z drugiej podnoszące argumenty, że samo dosypanie pieniędzy do systemu nie wiele pomoże, ponieważ przez zaniedbania z lat poprzednich występują znaczne braki w kadrze medycznej. 
 
- W Konferencji zorganizowanej w Senacie uczestniczył Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, który w jednej z prezentacji przedstawił tragiczną suytuację finansową grudziądzkiego Szpitala i wpływ tej sytuacji na dalsze losy finansowe również Grudziądza - 
 
 
Otwierający dyskusję w trakcie Konferencji marszałek Mazowsza Adam Struzik zaczął spotkanie odnosząc się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 
- Trybunał Konstytucyjny stanął nie tylko po stronie prawa, ale przede wszystkim pacjentów. Właśnie ich najbardziej dotyka niedofinansowanie służby zdrowia. Długie kolejki i brak dostępu do specjalistów to tylko niektóre ze skutków ubocznych obecnie funkcjonujących przepisów. Jeśli szpital ma stratę, a władze województwa chcą uniknąć jego likwidacji, muszą pokrywać tę stratę. A zatem wyręczać NFZ, który przekazuje szpitalom niewystarczające na funkcjonowanie środki, co w rezultacie generuje straty - mówił marszałek województwa mazowieckiego.
 
W 2016 r. właśnie samorząd tegoż województw złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy działalności leczniczej, który nakłada na samorządy obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych, dla których są podmiotem tworzącym. W listopadzie 2019 r. Trybunał Konstytucyjny większością głosów orzekł, że art. 59 w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny i dał rządowi 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów.
 
- Wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznał za niezgodny z Konstytucją, przepis zobowiązujący jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi samodzielne publiczne zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -
 
Od realizacji tego wyroku uzależnione są dalsze działania dotyczące również Szpitala w Grudziądzu, chociaż samo orzeczenie dotyczy prawdopodobnie tylko skutków finansowych, które powstaną w przyszłości - co jest jednak dyskusyjne. Do chwili obecnej bywało, że w indywidualnych sprawach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego działały również wstecz, co potwierdzał w trybie odwoławczym Sąd Najwyższy. W tym przypadku jednak Trybunał wskazał konkretny termin, po którym wskazany przepis wygaśnie, dając czas rządowi na dostosowanie przepisów do orzeczenia, w którym Trybunał mówi o „dalszym stosowaniu” wspomnianych przepisów.
 
 
 
- Dalszego stosowania kwestionowanego art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, który przerzuca na jednostki samorządu terytorialnego stale rosnący koszt udzielania świadczeń opieki zdrowotnej bez zapewnienia środków na finansowanie tej działalności, prowadzi do nieakceptowalnego konstytucyjnie stanu swego rodzaju „równości” w braku dostępu do tych świadczeń -
 
W trakcie konferencji wskazywano zmiany przepisów jakie miał miejsce w 2016 roku, a które był wynikiem społecznych nacisków. Mowa tutaj o zmianach ustawowych  z 2016 roku, kiedy to wykreślono jako jedną z możliwości - w przypadku wykazywania straty przez Szpital - jego komercjalizacji, a co było bezpośrednim powodem wniesienia przez samorząd województwa mazowieckiego sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.
 
Przed zmianami ustawowymi w 2016 roku samorząd będący właścicielem szpitala SPZOZ ponoszącego roczną stratę, której samorząd nie był w stanie pokryć ze swoich środków, musiał zdecydować się na jedną z trzech przewidzianych w ustawie opcji: 
 
- pokryć z własnych środków ujemny wynik finansowy szpitala za rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- dokonać likwidacji szpitala,
- dokonać zmiany jego formy organizacyjnoprawnej poprzez przekształcenie w spółkę kapitałową, a zatem dokonać komercjalizacji.
 
Wspomniany stan prawny budził duży sprzeciw w opinii publicznej i był jednym z przyczynków przegranej koalicji PO-PSL i wygranej późniejszej Zjednoczonej Prawicy, która w kampanii wyborczej zapowiadała również w swoim programie właśnie „blokadę” komercjalizacji Szpitali.
 
- W 2016 roku komercjalizację rząd PiS zablokował. Gdyby nie ta regulacja, wiele ze Szpitali albo by zniknęło z mapy zdrowotnej, albo znalazło się w prywatnych rękach czy to z powodu powodu zadłużenia, likwidacji czy upadłości -