joomla templates top joomla templates template joomla

W budżecie Grudziądza brakuje 49 mln. RIO uznało Uchwałę Budżetową za nierealną i unieważni ją 30 września, jeżeli miasto nie znajdzie pieniędzy, aby wpisać je do Budżetu

Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

RIO wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej Grudziądza za nieważną. Brakuje w niej 49 mln na pokrycie straty Szpitala. Jak informuje RIO przekształcenie Szpitala w spółkę nie zwalnia Miasta z pokrycia zobowiązania w stosunku do placówki medycznej. Miasto nie ma obecnie w budżecie tych pieniędzy.
 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postepowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. 
 
Uchwała XIV/118/19 wskazana przez RIO, którą Rada Miejska Grudziądza uchwaliła w dniu 7 sierpnia, została podjęta z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 56 ust 1 ustawy o działalności leczniczej. 
 
 
Zgodnie z tymi przepisami  uchwala budżetowa powinna zawierać 
 
- kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych - 
 
mowa tutaj o pokryciu we własnym zakresie straty netto i zwiększanie funduszu zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
 
 - w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej straty netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji 
 
albo
 
w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 
– jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
 
Mowa o niemal 49 mln zł, jest to strata Szpitala za 2017 rok, której nie uwzględniono w budżecie. RIO o powyższej kwocie informowało już w styczniu i kwietniu „grożąc” unieważnieniem uchwały budżetowej i nawołując do przygotowania i realizacji planu naprawczego finansów Miasta i Szpitala.
 
 
 
W dużym skrócie i w prostych słowach.
 
- Wspomniane przez RIO przepisy dotyczą straty wygenerowanej przez Szpital, do które pokrycia zobowiązane jest Miasto, a która nie została uwzględniona w budżecie, co zdaniem RIO powinno być uwzględnione - 
 
RIO najpierw upominało, teraz wyznaczyło konkretny termin na usunięcie wspomnianej „wady” w uchwale. Jeżeli miasto tego nie zrobi uchwała będzie unieważniona. 
 
- Ostateczny termin wpisania straty w wysokości 49 mln zł. do uchwały budżetowej mija 30 września - 
 
Władze miasta - Prezydent - na ostatniej sesji nie zgłosił nowelizacji budżetu spełniającego zalecenia RIO, wygląda więc na to, że Miasto nie zamierza spełnić zaleceń Izby Obrachunkowej. Jeżeli tego nie zrobi budżet będzie unieważniony, a RIO wprowadzi tryb nadzoru. 
 
Jak tłumaczy sprawę Prezydent i Skarbnik? 
 
- „Nie zgadzają się z opinią RIO”
 
RIO jednak mówi wprost. 
 
- „Niezaplanowanie zmian budżetu wynikających z przekształcenia Szpital w 2017 roku w spółkę kapitałową świadczy o nierealności planu budżetu Miasta na 2019 rok - 
 
Zdaniem RIO również: 
 
- Nieuzasadnione jest twierdzenie, że upływ terminu powoduje, że organ tworzący sp zoz traci uprawnienia i obowiązki do pokrycia straty finansowej, gdyż prowadziło by to do możliwości ominięcia prawa przy równoczesnym braku decyzji o postawieniu sp zoz w stan likwidacji lub uwzględnieniu skutków finansowych planu przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego - 
 
Należy przez to rozumieć, że miasto musi się zdecydować czy „szpital bankrutuje” albo jest „przekształcany” a to rodzi konieczność ujęcia straty Szpitala w budżecie miasta. Zdaniem RIO 
 
- „Naruszono prawo w sposób istotny” - 
 
Niestety ujęcie tej kwoty w budżecie wykaże ogromny „minus” co może spowodować przekroczenie dozwolonych wskaźników o co RIO monitowało już w styczniu i kwietniu tego roku. 
 
Od decyzji RIO możliwe jest odwołanie się do Sądu będzie to jednak oznaczało „wejście w skórę” poprzedników. Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji miasto stosując „sztuczki” próbowało odwlec pewne decyzje. Obecne władze krytycznie - będąc w opozycji - oceniały tego typu podejście do RIO i brnięcie w spory sądowe.