joomla templates top joomla templates template joomla

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XX/126/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok

I. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie.

Zadanie 1. Prowadzenie zajęć w sekcji lekkoatletyki.

Zadanie 2. Prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej dziewcząt

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć w sekcji kolarskiej

Zadanie 4. Prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej chłopców

Zadania 1, 2, 3 i 4 – wsparciem objęte będą projekty propagujące aktywność ruchową wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie stałych zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań i obozów sportowych, organizację i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych, w tym o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz reprezentowaniem i promocją gminy Grudziądz.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2009:

1. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Wójt Gminy Grudziądz w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę: 80.000, 00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/13/2005 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 roku.

Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonywania zadania publicznego. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Grudziądz.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Zadanie winno być zrealizowane w ciągu 2009 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy realizacji określone zostaną w umowach.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin składania ofert.

1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębne na każde zadanie) na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)w terminie do dnia 13.04.2009 r. w Urzędzie Gminy Grudziądz, 86-300 Grudziądz, l. Wybickiego 38 pokój 106 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisami odpowiednio: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych”.

2. Druki ofert dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej oraz Urzędzie Gminy, pokój 106.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.04.2009 r.

2. Teren działania mieszczący się na terenie Gminy.

3. Organizacyjne – w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, kompletność oferty, zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu oraz celami statutowymi oferenta.

4. Charakter podejmowanych działań (doraźny, ciągły)

5. Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu gminy

6. Oferenci są zawiadamiani formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

7. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Oferenci przed przystąpieniem do konkursu powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:

- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 264, poz. 873 z późn. zm.)

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207.)

- Uchwałą Nr XX/126/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok dostępnymi na stronach BIP bip.grudziadz.lo.pl  

 

2. Wójt Gminy Grudziądz może bez podania przyczyny odstąpić od wyboru oferty lub unieważnić dokonany wybór.

3. Szczegółowe, ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Grudziądz, a Oferentem.

4. Druki ramowego wzoru umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudziądz w zakładce Konkurs

5. Szczegółowych informacji udziela Pani Dorota Kruczkowska tel. 564511105, pokój 106.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY

                                                                                                                             /-/ Jan Tesmer