joomla templates top joomla templates template joomla

Realizacja Pakietu Energetycznego

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altOPEC GRUDZIĄDZ dąży do osiągnięcia efektów wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, który definiuje cele krajów Unii Europejskiej na 2020 r. W związku z tym, Spółka zrealizowała 3 cele pośrednie wyznaczone dla Polski na 2010 r.
Dążenie pierwsze zakłada ograniczenie emisji CO2 o 6% w latach 2008-2012 w stosunku do 1988 r. Według stanu na koniec 2010 r., Spółka zmniejszyła emisję substancji aż o 31%, co jest rezultatem z jednej strony utrzymywania wysokiej sprawności wytwarzania, a z drugiej uniknięcia wprowadzania jej do atmosfery z tytułu spalania biomasy.

Cel drugi określa poprawę efektywności energetycznej w stosunku do średniego zużycia energii finalnej z lat 2001-2005. Według Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej Polska wyznaczyła sobie na rok 2010 pośredni cel - 2% obniżenie energochłonności. W tym względzie miejskie przedsiębiorstwo odnotowało spadek energochłonności energii finalnej o około 9%, licząc tylko zużyciem energii chemicznej paliw przypadającym na jednostkę sprzedanej energii finalnej [GJ/GJ] i aż o 20%, licząc zużyciem energii chemicznej paliw przypadającym na jednostkę ogrzewanej kubatury [GJ/m3 a], w czym duży wkład mają klienci Spółki wprowadzający szereg działań termomodernizacyjnych.

Cel trzeci zakłada zwiększenie udziału energii OZE do 7,5% w bilansie energetycznym kraju. Udział energii chemicznej biomasy w energii chemicznej biorącej udział w produkcji energii elektrycznej osiągnięty przez OPEC GRUDZIĄDZ wyniósł w 2010 r. już 24%.

Warto dodać, że wdrożenie Pakietu Energetyczno-Klimatycznego jest działaniem na rzecz zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej państw należących do Unii Europejskiej. Cele Pakietu, tzw. „3 razy 20 na 2020” zostały przyjęte podczas spotkania Rady Europy w 2007 r., natomiast akty prawne wchodzące w jego skład dotyczą promowania energii ze źródeł odnawialnych, norm emisji z samochodów, specyfikacji paliw, wspólnych wysiłków na rzecz redukcji emisji, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz przeglądu europejskiego systemu handlu emisjami.