joomla templates top joomla templates template joomla

Wydzielenie mieszkań socjalnych

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prezydent Robert Malinowski wydał zarządzenie w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego w Grudziądzu lokali socjalnych. Samorząd zabezpieczył 88 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4 086,61 m2. Uwzględniając wnioski mieszkańców Prezydent Grudziądza podjął w lipcu 2009 r. decyzję o zmianie statusu lokali mieszkalnych w remontowanym budynku internatu przy ul Lipowej, przeznaczając je na mieszkania komunalne.

Umożliwiła to ustawa nowelizująca przepisy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Znalazły się w niej zapisy mówiące o tym, iż można zmienić przeznaczenie lokali socjalnych na mieszkania komunalne pod warunkiem, że zostanie zachowana ta sama liczba mieszkań socjalnych tworzonych z dotychczasowych lokali komunalnych.

Obiekt przy ul. Lipowej remontowany był z udziałem środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji wyniósł 5,5 mln zł, 30% tej kwoty, czyli ponad 1,6 mln zł, stanowiła dotacja.   Konsekwencją tworzenia na ul.  Lipowej lokali komunalnych była konieczność wydzielenia tej samej liczby lokali socjalnych na terenie miasta. Samorząd został zobligowany do realizacji tego zadania w aneksie do umowy zawartej z BGK na dofinansowanie modernizacji budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Lipowej.

- Wiele samorządów, w tym Grudziądz, boryka się z problemem zbyt małej ilości mieszkań socjalnych i komunalnych. Wspieranie budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gminy, dlatego podejmujemy różne działania, by tych lokali systematycznie przybywało. Przyjąłem zasadę, że lepszym rozwiązaniem będzie wydzielenie pojedynczych lokali socjalnych w różnych częściach miasta, niż tworzenie tzw. budynków socjalnych, takie rozwiązanie gwarantuje większą kontrolę nad lokatorami - mówi prezydent Robert Malinowski.

Wydzielone z zasobów komunalnych mieszkania są systematycznie remontowane, by spełniały normy dotyczące lokali socjalnych ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Prace zleca i nadzoruje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami.

Warto dodać, że zasady przyznawania lokalu reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwała nr XXXIX/109/02 Rady Miejskiej Grudziądza z 20 marca 2002 r. Według tej ostatniej, umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności m.in. z osobami, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądu, zostały pozbawione mieszkań wskutek klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego lub te, które znalazły się w niedostatku i trudnych warunkach mieszkaniowych tzn. ich średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu socjalnego nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym. Przypomnijmy, tego typu mieszkania oddaje się w najem na czas określony.