joomla templates top joomla templates template joomla

Zasiłek na zakup opału

włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przyjmują wnioski na zakup opału. Osoby starające się o tę formę pomocy powinny mieścić się w kryteriach dochodowych, tj. osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza 477 zł, osoba w rodzinie, której dochód nie przekracza 351 zł i rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, np. kryterium dla rodziny 3-osobowej: 351x3 osoby=1053 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. wniosek został złożony w miesiącu wrześniu, pracownik socjalny będzie wymagał zaświadczenia o dochodzie otrzymanym w miesiącu sierpniu). Wyjątek stanowi sytuacja , kiedy któryś z członków rodziny utracił jakiekolwiek źródło dochodu, wówczas wymagane jest ustalenie dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek. Należy wskazać wszystkie źródła dochodu, takie jak np. wynagrodzenie za pracę (druk zaświadczenia dostępny w MOPR lub na stronie internetowej: www.bipmopr.grudziadz.pl),  świadczenia emerytalno-rentowe  ZUS, KRUS (zaświadczenie z ZUS, KRUS lub odcinek),  zasiłki chorobowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy (należy okazać decyzję), alimenty (wyrok Sądu lub oświadczenie w przypadku alimentów dobrowolnych), zasiłki z Powiatowego Urzędu Pracy (zaświadczenie wystawione przez PUP).

Pracownik socjalny sporządzający wywiad może zażądać innych dodatkowych dokumentów, jeżeli uzna to za niezbędne. Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów pozwala na podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Hallera 1 lub pod nr tel. 056 46 269 90.