3 stycznia wchodzą w życie zmiany programu „Czyste Powietrze”. Kto chce uzyskać dotację, musi przepisy poznać a proste nie są…

 To zmiany bardzo ważne. Dotyczą m.in. progów dochodowych i sposobu składania wniosków. Zainteresowani powinni dokładnie przeczytać nowe przepisy a w razie wątpliwości zasięgnąć informacji w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5/7 – w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami. Czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 8.00 do 13.00 oraz wtorki w godz. 10.00 – 16.00. Informacje można uzyskać pod tel. 783 942 431.

Informację o zmianach programu „Czyste Powietrze” ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie ze zmienionym programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

1. Dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:

a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz

b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania.

2. Dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:

a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz

b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł – w ramach Części 1 Programu,

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska) nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2 Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

–  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  (zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska) nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3 Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

W Grudziądzu wnioski można składać w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Grudziądzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5/7 (budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami).

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem…

… należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie województwa, w którym jest budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem.

Uwaga! Zmienił się sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl  pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 

lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) 

pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

–  w przypadku braku podpisu elektronicznego konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z załącznikami, z wymaganymi podpisami.

WERSJE PAPIEROWE wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

– za pośrednictwem gmin, które zawarły z WFOŚiGW porozumienia w sprawie zasad wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” czyli w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Programu w Grudziądzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5/7 – w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami. Czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 8.00 do 13.00 oraz wtorki od godz. 10.00 do 16.00. Informacje można uzyskać pod nr tel. 783 942 431.

poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub

bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

2. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu…

…bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl  i na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu. Będzie podlegać aktualizacji.

Banki udzielają informacji o Programie oraz – na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców – wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego w celu ich rozpatrzenia i podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

1. Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.

2. Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem i wykorzystanie kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dodatkowe informacje

  1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

– dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  do 66 000 zł (Część 1 Programu);

– dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);

– dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez beneficjentów.

2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty  dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie warunków:

a. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

b. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
– zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
– zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 procent.
c. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej beneficjentowi.

4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

6. W nowej wersji Programu obowiązującej od 3 stycznia 2023 r. wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe, wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

10. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

11. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.

12. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.

Podziel się tym wpisem

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Portal eGrudziadz odżył!
Rozpoczynamy całkiem nowy etap

Witajcie Internauci!
Ruszamy z całkiem nową odsłoną portalu newsowego www.egrudziadz.pl
Dobrych informacji nigdy za wiele! Będziemy wam ich dostarczać. Na pewno bez fake newsów, których ostatnio w mediach całe mnóstwo. Bez jednostronnych nagonek, w czyimś interesie.
Dla nas liczy się prawda, sprawdzone informacje, ciekawa forma, wysłuchanie wszystkich stron zainteresowanych problemem, kontakt z czytelnikami. Dlatego już piszą dla Was dziennikarze profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem w dużych, regionalnych dziennikach. Znający prawo prasowe i etykę zawodu dziennikarza. Znający miasto i jego problemy. Nie wahający się podejmować trudnych tematów.
Znajdziecie na naszej stronie ciekawe informacje z regionu, Polski i świata, ale przede wszystkim i najwięcej – z Grudziądza. Będą wywiady, newsy, dobre relacje z wydarzeń, fotogalerie, filmiki wideo i komentarze. Także opinie Czytelników.
Zapraszamy dotychczasowych sympatyków tej gazety internetowej i już od teraz zamierzamy przyciągać całe mnóstwo nowych.
Maryla Rzeszut, redaktor naczelna gazety internetowej www.eGrudziadz.pl

3 stycznia wchodzą w życie zmiany programu „Czyste Powietrze”. Kto chce uzyskać dotację, musi przepisy poznać a proste nie są…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu